Go to the contents of this page.

Directors

(As of April 1, 2024)

(*Representative Director, **Outside Director)

 • Takehiro Honjo

  Takehiro Honjo

  Chairman of the Board

 • Masataka Fujiwara

  Masataka Fujiwara*

  President

 • Takayuki Tasaka

  Takayuki Tasaka*

  Executive Vice President


 • Takeshi Matsui

  Takeshi Matsui

 • Fumitoshi Takeguchi

  Fumitoshi Takeguchi


 • Kazutoshi Murao

  Kazutoshi Murao**

 • Tatsuo Kijima

  Tatsuo Kijima**

 • Yumiko Sato

  Yumiko Sato**


 • Mikiyo Niizeki

  Mikiyo Niizeki**

Audit & Supervisory Board Members

(As of April 1, 2024)

(*Outside Member)

 • Hisaichi Yoneyama

  Hisaichi Yoneyama

 • Ichiro Hazama

  Ichiro Hazama


 • Shigemi Sasaki

  Shigemi Sasaki*

 • Eriko Nashioka

  Eriko Nashioka*

 • Chieko Minami

  Chieko Minami*

Executive Officers

(As of April 1, 2024)

President Masataka Fujiwara
Executive Vice Presidents Takayuki Tasaka
Keiji Takemori
Ko Sakanashi
Senior Executive Officers Toshiyuki Imai
Nobushige Goto
Masayuki Inoue
Yasuhiro Tomoda
Shinichi Ueda
Hiroyoshi Fukutani
Takeshi Morisaki
Junji Doi
Executive Officers Eiji Natsuaki
Tsuyoshi Fujii
Kazuhiko Yoshimura
Atsuko Kadowaki
Kazuhiro Nakakubo
Takenori Fujita
Tadasu Yano
Katsumine Sato
Takeshi Sakakitani
Takahiro Noguchi
Norio Hatanaka
Yutaka Inaba
Sunao Okamoto