Go to the contents of this page.

Directors

(As of Jun 28, 2022)

(*Representative Director, **Outside Director)

 • Takehiro Honjo

  Takehiro Honjo

  Chairman of the Board

 • Masataka Fujiwara

  Masataka Fujiwara*

  President

 • Tadashi Miyagawa

  Tadashi Miyagawa*

  Executive Vice President

 • Takeshi Matsui

  Takeshi Matsui*

  Executive Vice President

 • Takayuki Tasaka

  Takayuki Tasaka*

  Executive Vice President


 • Fumitoshi Takeguchi

  Fumitoshi Takeguchi


 • Hideo Miyahara

  Hideo Miyahara**

 • Kazutoshi Murao

  Kazutoshi Murao**

 • Tatsuo Kijima

  Tatsuo Kijima**


 • Yumiko Sato

  Yumiko Sato**

Audit & Supervisory Board Members

(As of Jun 28, 2022)

(*Outside Member)

 • Toshimasa Fujiwara

  Toshimasa Fujiwara

 • Hisaichi Yoneyama

  Hisaichi Yoneyama


 • Eiji Hatta

  Eiji Hatta*

 • Shigemi Sasaki

  Shigemi Sasaki*

 • Eriko Nashioka

  Eriko Nashioka*

Executive Officers

(As of April 1, 2022)

President Masataka Fujiwara
Executive Vice Presidents Tadashi Miyagawa
Takeshi Matsui
Takayuki Tasaka
Senior Executive Officers Fumitoshi Takeguchi
Shigeru Chikamoto
Kei Takeuchi
Nobushige Goto
Keiji Takemori
Masayuki Inoue
Masakazu Nakazawa
Executive Officers Ichiro Miura
Yasuhiro Tomoda
Yoshihiko Watabe
Minoru Murata
Ichiro Hazama
Ko Sakanashi
Shinichi Ueda
Eiji Natsuaki
Toshiyuki Imai
Hiroyoshi Fukutani
Takeshi Morisaki
Tsuyoshi Fujii
Kazuhiko Yoshimura
Atsuko Kadowaki