Go to the contents of this page.

Management Team

Directors and Corporate Auditors

(As of April 1, 2018)

Representative Director and Chairman Hiroshi Ozaki
Representative Director and President Takehiro Honjo
Representative Directors Hidetaka Matsuzaka
Masataka Fujiwara
Tadashi Miyagawa
Directors Takeshi Matsui
Tetsuo Setoguchi
Kazuhisa Yano
Toshimasa Fujiwara
Hideaki Nishikawa
Outside Directors Shunzo Morishita
Hideo Miyahara
Takayuki Sasaki
Audit & Supervisory Board Members Takahiko Kawagishi
Akihiko Irie
Outside Audit &
Supervisory Board Members
Yoko Kimura
Eiji Hatta
Shigemi Sasaki

Executive Officers

(As of April 1, 2018)

President Takehiro Honjo
Executive Vice Presidents Hidetaka Matsuzaka
Masataka Fujiwara
Tadashi Miyagawa
Senior Executive Officers Takeshi Matsui
Takayuki Tasaka
Hisaichi Yoneyama
Kei Takeuchi
Fumitoshi Takeguchi
Shigeru Chikamoto
Tsuyoshi Nakamura
Executive Officers Tetsuo Ishikawa
Nobushige Goto
Ichiro Miura
Masakazu Nakazawa
Yoshiaki Inoue
Keiji Takemori
Yasuhiro Tomoda
Masayuki Inoue

to top page