Go to the contents of this page.

Management Team

Directors and Corporate Auditors

(As of June 29, 2017)

Representative Director and Chairman Hiroshi Ozaki
Representative Director and President Takehiro Honjo
Representative Directors Hidetaka Matsuzaka
Tetsuo Setoguchi
Masataka Fujiwara
Directors Kazuhisa Yano
Toshimasa Fujiwara
Tadashi Miyagawa
Hideaki Nishikawa
Takeshi Matsui
Outside Directors Shunzo Morishita
Hideo Miyahara
Takayuki Sasaki
Audit & Supervisory Board Members Takahiko Kawagishi
Akihiko Irie
Outside Audit &
Supervisory Board Members
Yoko Kimura
Eiji Hatta
Shigemi Sasaki

Executive Officers

(As of April 1, 2017)

President Takehiro Honjo
Executive Vice Presidents Hidetaka Matsuzaka
Tetsuo Setoguchi
Masataka Fujiwara
Senior Executive Officers Kazuhisa Yano
Toshimasa Fujiwara
Tadashi Miyagawa
Hideaki Nishikawa
Takeshi Matsui
Shinya Nishioka
Takayuki Tasaka
Hisaichi Yoneyama
Executive Officers Tetsuo Ishikawa
Kei Takeuchi
Fumitoshi Takeguchi
Shigeru Chikamoto
Tsuyoshi Nakamura
Nobushige Goto
Ichiro Miura
Masakazu Nakazawa

to top page